Låt behövande människor få vård!

Läste med glädje en debattartikel som ordförandena i SSU-distriktet, kommunerna och S-studenter i Örebro fick publicerat i dagens NA. Jag står givetvis bakom den helt och fullt.

På tisdag kommer riksdagen att ta ställning till ett lagförslag som innebär att irreguljära immigranter, så kallade papperslösa, ska nekas all hälso- och sjukvård förutom akutvård om de bekostar den själv.
Propositionen innebär att det inte är medicinska bedömningar som avgör en persons rätt till sjukvård. Istället är det hennes status i landet som gör det.

De som kommer att nekas vård är främst personer som har fått avslag på en asylansökan och håller sig undan, men även de som aldrig har sökt uppehållstillstånd men ändå vistas i Sverige. Det kan handla om prostituerade kvinnor från öst, svartarbetare som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare eller personer från länder där det råder oroligheter men som inte regeringen definierar som väpnad konflikt.

Vi är unga socialdemokrater som är upprörda och oroade inför tisdagens omröstning. Om förslaget går igenom lagfäster Sverige en ordning där hälso- och sjukvård inte längre betraktas som en mänsklig rättighet utan en medborgerlig rättighet.

Alla partier som säger sig stå för alla människors lika värde borde rösta mot förslaget. Det är upp till bevis för Kristdemokraterna och Folkpartiet som i opposition sa sig värna om en human flyktingpolitik. Men vi SSUare är trots allt mest besvikna över hur lamt vårt moderparti, Socialdemokraterna, agerar i frågan. Socialdemokraterna kommer att rösta mot förslaget och reservera sig till förmån för ett utredningsförslag som ska se över möjligheter att åtminstone erbjuda vård till papperslösa barn, men kanske inte till deras föräldrar! Hur kan socialdemokrater i riksdagen över huvud taget ens tulla på den bärande principen i vår ideologi – idén om alla människors lika värde?

Förutom att förslaget strider mot viktiga moraliska principer strider det även mot flera av de mänskliga rättigheterna. Hur ska Sverige på ett trovärdigt sätt kunna kritisera länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna om vi lagfäster en ordning som är förkastlig ur ett sådant perspektiv?

Det nya lagförslaget kommer dessutom att sätta personalen inom vården i en fruktansvärd sits. Är det meningen att sjuksköterskor och läkare ska neka behövande människor vård? Vilket straff ska en läkare få som räddar livet på en så kallad illegal invandrare trots att denne inte betalar sjukhusnotan?
Huvudargumentet för lagförslaget är att skapa tydlighet så att samma regler gäller i hela Sverige och för att förhindra så kallad ”social turism”.

Dagens situation är inte perfekt, men lösningen borde istället vara att lagförslaget förkastas och landstingen upprättar en policy som garanterar vård för alla. Det är oerhört cyniskt att utestänga människor från grundläggande sjukvård för att de ska förstå att de inte har rätt att befinna sig i Sverige.

SSU kräver att sjukvård ska betraktas som en mänsklig rättighet och inte en medborgerlig rättighet. Vi kräver också att Örebro läns landsting snarast tar en policy som garanterar att alla människor som söker hälso- och sjukvård ska behandlas på lika villkor.

Emma Lidell – ordförande Örebro läns SSU-distrikt
Maja Gullberg – ordförande SSU Hallsberg
Frida Boson – ordförande SSU Örebro
Olle Tervalampi – ordförande SSU Karlskoga/Degerfors
Sofia Entezar – ordförande SSU Lindesberg
Linda Höglin – ordförande S-studenter Örebro

Annonser

Tre intressanta debattartiklar på Internationella kvinnodagen

Idag är det Internationella kvinnodagen. Det kommer säkert sägas massor om det under dagen och jag vet att SSU och S-kvinnor manifesterar just nu faktiskt på Våghustorget med både rosutdelning och gatuteater. Har fullt upp, men eventuellt smiter jag dit en stund på slutet.

Nerikes Allehanda publicerar idag tre stycken debattartiklar med anledning av kvinnodagen.

På portalplatsen, som sig bör, finns den ”kommunövergripande” debattartikeln från Kommunfullmäktiges förste vice ordförande. Yes, den förste vice ordföranden Britta Bjelle, FP, och inte ordföranden Lars O. Molin, KD, som skriver under den. Han brukar normalt skriva den här typen av debattartiklar, på Nationaldagen eller på andra stora högtider. Men inte på kvinnodagen, då får givetvis förste vice lyftas fram.

I övrigt så är hennes debattartikel bra och visar på framstegen, de allt för få och de allt för långsamma, som jämställdheten tagit i demokratin. Att Örebro kommun redan 1910, alltså tio år innan kvinnlig rösträtt infördes, fick sin första kvinnliga kommunfullmäktigeledamot kände inte jag till.

Dock blir det ju lite tokigt att en folkpartist hyllar kommunfullmäktiges beslut att flagga idag.

Så här står det i kommunfullmäktiges protokoll från april 2007:

”Murad Artin (v), Carina Dahl (s), Marie Wirde (v) och Maghsoud Ranjbar (mp) yttrade sig och yrkade bifall till motionen.

Staffan Werme (fp) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.”

(Kommunstyrelsens förslag var alltså avslag till motionen).

Men heder åt Britta Bjelle och Peter Sjerling, FP, samt Demal Hadzijusufovic-Zetterman som är folkpartist men som förståeligt inte längre vill vara folkpartist i kommunfullmäktige och därför står som oberoende där. Britta Bjelle röstade i kommunfullmäktige med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Peter Sjerling avstod, vilket gjorde att motionen, trots avslagsröster från samtliga övriga folkpartister, moderater, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister bifölls. Det vore kanske hedersamt av Britta Bjelle att framlyfta detta pinsamma faktum i sin debattartikel.

Den andra debattartikeln kommer från ordföranden i SSU Örebro, Frida Boson, och ordföranden i S-kvinnor i Örebro, Fisun Yavas. Deras debattartikel är bra och innehållsrik (eller ja, den hade gott kunnat varit lite mindre innehållrik om allmänt jämställdhetsskrivande och innehålla massor, MASSOR av ytterligare kritik mot den borgerliga kommunledningen i Örebro om de hade velat. Exempel på kritik som inte kommer upp i deras debattartikel är den sjukt ojämställda tillsättningen av nämndordförande som högerkoalitionen gjorde, borttagandet av alla jämställdhetsmål i kommunfullmäktiges budget, och så vidare). Nu kretsade kritiken kring införandet av vårdnadsbidrag och borttagandet av heltider, vilket givetvis är två usla beslut som vart och ett släcker jämställdhetsambitionerna helt och hållet.

Efter att ha läst Socialdemokraternas debattartikel blir det ju skrattretande att läsa debattartikeln från den i Örebro styrande högerkoalitionen. ”Självklart att jobba med jämställdhet” ropar de åtta kommunalråden stolt ut, och berättar sen att de har tillsatt en jämställdhetsdelegation. Dessutom har ”de osakliga löneskillnaderna bland kommunens anställda i stort sett försvunnit”. Jag ser fram emot den dagen Kommunal skriver under på den beskrivningen, att nu tjäner män och kvinnor lika mycket för likvärdiga arbeten i Örebro kommun. Jag har inte hört Kommunal lyfta fram det riktigt, för att uttrycka mig milt.

En rolig detalj kanske. I högerkoalitionens debattartikel står alla kommunalråd med, men det jämställdhetsansvarige kommunalrådet Anna Ågerfalk, FP, hamnar sist i den hierarkiska uppräkningen.

Underligt vänsterpartiagerande

Vänsterpartiets europaparlamentariker Eva-Britt Svensson kritiserar tillsammans med omkring hundra ytterligare parlamentariker Litauens nya antiabortlag. Samtidigt intensifierar Vänsterpartiet sin antikampanj mot EU, med den senaste kampanjen ”Fråga folket”.

Givetvis håller jag helt och hållet med Eva-Britt Svensson (V) och de andra som protesterar mot den nya litauiska lagen som i praktiken förbjuder kvinnor att göra abort. Det är för jäkligt otidsenligt, jämställdhetsvidrigt och uselt på alla sätt, och jag hoppas verkligen att deras protester lyckas.

Samtidigt är det ju lite besynnerligt, för att inte säga rent dubbelmoraliskt, av en vänsterpartist att genom EU söka ändra en nationell lagstiftning. Vänsterpartiet säger sig värna mellanstatligheten och det nationella självbestämmandet. Vänsterpartiet vill att Sverige ska lämna EU. Om Sverige hade lämnat EU, med vilken kraft tror de då att protesterna hade iakttagits? I kravet på att lämna EU blir de, bland annat därför kan jag tänka mig, allt mer ensamma, nu när till och med Maria Wetterstrand, MP, ser vinsterna med ett svenskt EU-medlemskap.

Det är väl snart sagt bara det underliga sällskapet Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill lämna EU (med viss trötthet kan jag konstatera att även SSU Örebro län står bakom utträdeskravet). Men nu när Vänsterpartiet faktiskt börjar agera i, och inte bara säga nej till, europasamarbetet kanske de också kan ändra sig. Så ska jag försöka övertyga mina vänner här i SSU att ändra sig de också. Så att EU-motståndet enbart återfinns där det hör hemma, bland nationalisterna.

SSU Örebro läns uttalande om Israels attacker mot Palestina

Följande uttalande togs vid Örebro läns SSU-distrikts årsmöte i helgen i Örebro:

Uttalande om Israels bombning av Gaza

Lördagen den 1 mars mördades minst 63 palestinier, varav 5 var barn, i Gaza efter bombräder från ockupationsmakten Israel. Det är den blodigaste dagen i Palestina sedan den andra intifadan bröt ut år 2000.

Israels angrepp mot Gazaremsan är inte något annat än statsterrorism och etnisk rensning. Uttalandet från Israels biträdande försvarsministern Matan Vilnai om att en ”förintelse” kommer att drabba Gaza visar hur ockupationsmakten resonerar.

SSU Örebro län tror på en tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser, där Jerusalem delas mellan de två staterna. SSU Örebro län anser att Israel som den starkare parten har ett ansvar för den rådande situationen eftersom Israel bygger en olaglig mur, bosättningar på ockuperad mark och återkommande mördar palestinier. Israels agerande kommer aldrig att skapa förutsättningar för fred i regionen. Det verkar inte heller vara Israels vilja.

SSU Örebro län välkomnar Mona Sahlins uttalande om att Sverige ska ta initiativ för samtalen med Hamas. Att isolera Hamas som valdes demokratiskt av palestinierna och att bojkotta den palestinska myndigheten skapar flera problem än lösningar.

SSU Örebro län kräver att den svenska regeringen ska fördöma Israels attacker mot Gaza. Utrikesminister Carl Bildt måste markera att Israel ska upphöra med sitt agerande. EU måste omedelbart säga upp sina förmånliga handelsavtal med Israel.

SSU Örebro län vill visa vårt stöd för befolkningen i Gaza och för det palestinska folket i övrigt.”

Jag tycker att det är ett bra uttalande och jag står bakom det, med ett undantag. Mona Sahlin var oerhört tydlig med att Hamas måste avväpnas. Genom att ge Hamas makten försatte sig det palestinska folket i en stor knipa som hade kunnat gått att undvika om Fatah behållit makten. Hamas är en terrostämplad organisation av EU, och det har sina skäl. Terrorattacker och självmordsbomber mot oskyldiga israeler (och andra palestinier) kan aldrig motiveras och accepteras. Hamas, och Palestina, är kraftigt medskyldiga till konflikten. Tyvärr finns inte det ack så viktiga tillägget med i SSU-distriktets, i övrigt korrekta, uttalande.

Pinsam brist i skolrådslagsmaterialet

Har läst och läst socialdemokraternas skolrådslagsmaterial. En pinsam brist i det är att det inte står någonting om återinförande av elevinflytande och elevdemokrati. Det slaktades ju av borgarskapet när de tog makten, vilket bland annat SSU Örebro uppmärksammat, och vår kommunfullmäktigeledamot Emma Lidell reagerat på i kommunfullmäktige.

Jag hoppas och tror att SSU nu protesterar högljutt mot detta även när denna pinsamhet återfinns i vårt parti.